+ 420 601 124 878 / info@svietiacinabytok.sk

                                    VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - SVIETIACI PARTY NÁBYTOK

Predmetom ponuky spoločnosti Oxygenic s.r.o. je prenájom vybavenia a zabezpečovanie sprievodných služieb.

1) DOPYT A PONUKA

Obchodný prípad začne prijatím dopytu klienta emailom na adresu info@svietiacinabytok.sk alebo na info@oxygenic.cz . Ďalšou možnosťou je dopyt telefonická či osobné. Na základe dopytu klienta obratom vytvoríme ponuku, prípadne kontaktujeme klienta na ním uvedený kontakt pre doplnenie údajov potrebných pre vytvorenie ponuky a následne ponuku emailom zašleme.

2) OBJEDNÁVKA A POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Na základe zaslanej ponuky v prípade záujmu klient ponúkané služby záväzne objedná. Nevyhovuje ak mu ponuka, môže ju ešte priamo prerokovať so zodpovedným zástupcom, ktorý ponuku zostavoval alebo ponuku odmietne. Ponuka sa má automaticky za odmietnutú v deň zápožičky, pokiaľ ju do tej doby klient nepotvrdí. Na základe podpísanej záväznej objednávky klient obdrží jej potvrdenie, ak nedôjde medzi ponukou a jej záväzným objednaním k takému omeškania, že by požadované vybavenie nebolo už na daný termín k dispozícii. Na základe záväznej objednávky je klientovi vystavená pri prvej spolupráci zálohová faktúra vo výške 50% až 100% celkovej ceny zápožičky. Po jej úhrade je objednaný vybavenie na daný termín záväzne rezervované. U stálych a registrovaných klientov je možnosť platby bez zálohovej faktúry na faktúru so 14 dennej splatnosťou po skončení zápožičky.

3) DODANIE A ODBER

Na základe objednaných služieb dôjde v danom mieste a v daný termín k ich dodania, ak nenastanú neočakávané, prenajímateľom nezavinené skutočnosti, ako napr. Neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky. Počty jednotlivých kusov prenajímaného vybavenia sú pri odovzdaní i spätnom prevzatí potvrdené písomne ​​odovzdávacom protokolom. Dôkladná kontrola stavu vráteného prenajímaného vybavenia bude prebiehať až v priestoroch prenajímateľa. O jej výsledku potom bude klient písomne informovaný.

Ak je prenajímané vybavenie zasielaný treťou osobou/dopravcom, kaucia činí 50% z ceny zápožičky + záloha vo výške 100% celkovej ceny zápožičky vrátane DPH v prípade, že sa jedná o prvú spoluprácu. Kaucia bude nájomcovi späť vyplatená v plnej výške pri včasnom vrátení a nepoškodenia tovaru. Prípadná škoda vrátane súvisiacich nákladov bude odpočítaná z danej kaucie alebo naúčtovaná pri konečnej fakturácii. Dopravu je možné si vyžiadať s garanciou termínu dodania od dopravcu, ktorý preberá okamihom prevzatia zodpovednosť za zásielku.

Je nutné venovať mimoriadnu pozornosť zvonku balenia, tzn. povrchu kartónu, ochranné páske a všetkým, i drobným porušením a trhlinám, obzvlášť potom prierazom kartónu a deformáciám rohu zásielky. Tieto príznaky môžu znamenať možný vznik škody na tovare vo vnútri balenia. Ak sa narazí pri kontrole na akýkoľvek spomínaný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, musí sa táto skutočnosť uviesť v prepravnom liste vodičovi/v reklamačného protokolu. Týmto konaním sa zaistí ľahšie riešenie prípadné neskoršie reklamácie a minimalizuje sa vznik možných škôd. Príjemca musí informovať odosielateľa SMS správou alebo e-mailom o zistenej vade najneskôr do 24h po prevzatí tovaru.

4) FAKTURÁCIA

Na základe objednávky je prenájom klientovi následne vyfakturovaný. V prípade straty, poškodenia či nadmerného znečistenia sú klientovi vyfakturované aj náklady spojené s náhradou takejto škody. Pri prvej zákazke u nových klientov je vždy vyžadovaný doplatok konečnej faktúry pred začatím akcie a to buď v hotovosti alebo prevodom tak, aby v deň konania akcie bol doplatok pripísaný na účet prenajímateľa.

Ceny v EUR bez DPH za akciu jednotlivého vybavenia sú uvedené v aktuálnej ponuke. Dĺžka akcie sa počíta do troch dní prenájmu.

Ceny v EUR bez DPH doplnkových služieb sú:

  • Doprava po Praze: 32 EUR/cesta

  • Doprava mimo Prahu: 0,5 EUR/km

  • Práca - manipulácia, inštalácia, demontáž ai .: 16 EUR/hod/osoba

  • Nočné príplatok (22:00-7:00 hod): 40 EUR/cesta bez ohľadu na počet osôb

  • Príplatok za víkend alebo sviatok: 40 EUR/cesta bez ohľadu na počet osôb

  • Čakanie vodiča: 4 EUR/hod/osoba

  • Obsluha oxygen baru: 20 EUR/hod/osoba


5) STORNO POPLATKY

Pri odstúpení od záväznej objednávky do 48 hodín pred termínom zápožičky .. 50% z celkovej ceny.
Pri odstúpení od záväznej objednávky neskôr ako 48 hodín pred termínom zápožičky .. 100% z celkovej ceny.

6) ZMLUVNÉ PENÁLE

V prípade omeškania pri vrátení zápožičky sa klient zaväzuje uhradiť zmluvnú penále v 100% výške ceny zápožičky za každý začatý účtovací cykl omeškania.
V prípade omeškania s úhradou ceny účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% dlžnej čiastky denne.
V prípade omeškania s úhradou ceny o viac ako 30 dní od splatnosti faktúry sa klient zaväzuje hradiť zmluvnú pokutu v 100% výške ceny zápožičky za každý začatý týždeň omeškania, počnúc prvým týždňom po tridsiatom dni od splatnosti faktúry. Faktúry sú bezodkladne vystavované po vrátení zápožičky so 14-dennou splatnosťou a zasielané na emailovú adresu klienta uvedenú v emailovej komunikácii. Touto dohodou nie je dotknutá účinnosť úroku z omeškania.

7) ZÁRUKA A POISTENIE / ZODPOVEDNOSŤ

Kontrola vybavenia pri prevzatí na protokol.
Spoločnosť má zodpovednostné poistku. Po dobu zápožičky preberá klient plnú zodpovednosť za predmet zápožičky. Predmet zápožičky nie je poistený.

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


9) ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


Please wait...